0
09178169907
لیست مطالب
blog-00

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مکالمات تلفنی

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مکالمات تلفنی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. مکالمات تلفنی و دانستن جملات مربوط به این موقعیت اجتماعی نیز بسیار مهم می باشد. در ...
blog-00

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در پاسخ به تماسهای تلفنی

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در پاسخ به تماسهای تلفنی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. یکی دیگر از موقعیت‌های اجتماعی معمول مکالمات تجاری تلفنی می باشد که در این ...
blog-00

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در برقراری تماسهای تلفنی

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در برقراری تماسهای تلفنی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. در این قسمت در رابطه با جملات پرکاربرد مربوط به تماس های تلفنی که در ...
blog-00

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد یادداشت برداری کردن

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد یادداشت برداری کردن را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. یکی از موضوعات بسیار مهم در تماس ‌های تلفنی یادداشت کردن اطلاعات است که ...
blog-00

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد کمک کردن و تشکر کردن

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد کمک کردن و تشکر کردن را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. یکی دیگر از موقعیت‌های اجتماعی معمول کمک کردن به افراد و تشکر ...
blog-00

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد برنامه‌ ریزی اقات فراغت

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد برنامه‌ ریزی اقات فراغت را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. یکی دیگر از موقعیت هایی که ممکن است برای بهتر عمل کردن در ...
blog-00

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد درخواست کردن

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد درخواست کردن را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. یکی دیگر از موقعیت‌های اجتماعی درخواست دادن و پاسخ به درخواست افراد می باشد که ...
blog-00

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد خبر گرفتن و خبر دادن

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد خبر گرفتن و خبر دادن را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. یکی دیگر از موضوعاتی که برای آن نیز نیاز به جملات کاربردی ...
blog-00

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد عذرخواهی کردن

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد عذرخواهی کردن را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. یکی از موضوعات بسیار مهم در تعاملات اجتماعی عذر خواهی کردن است. در این قسمت ...
blog-00

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد سلامتی

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد سلامتی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. در قسمت جملاتی را در رابطه با صحبت کردن در مورد سلامتی برای شما قرار داده ...
blog-00

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد مودب بودن

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد مودب بودن را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. یکی دیگر از موضوعات بسیار مهم در تعاملات اجتماعی مودبانه صحبت کردن و جانب احتیاط ...
blog-00

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد واکنش نشان دادن

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد واکنش نشان دادن را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. واکنش نشان دادن یکی دیگر از موضوعاتی است که در این قسمت جملات کوتاهی ...
blog-00

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد نصیحت کردن و توصیه دادن

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد نصیحت کردن و توصیه دادن را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. یکی دیگر از موضوعاتی که باید در رابطه با آن جملات مفیدی ...
blog-00

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد نظر دادن های اجتماعی

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد نظر دادن های اجتماعی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. در این قسمت جملاتی را برای شما قرار داده ایم که می توانید ...
blog-00

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در بلیط فروشی

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در بلیط فروشی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. رفتن به تئاتر یکی دیگر از موضوعاتی است که ممکن است در یک کشور خارجی برای ...
1 2 3 4