تست دانش گرامر و لغات انگلیسی شما با Test Your English

تست دانش گرامر و لغات انگلیسی شما با Test Your English را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

انگلیسی عامیانه در محیطهای کاری با The Slangman Guide to Biz Speak 1

The Slangman Guide to Biz Speak 1

انگلیسی عامیانه در محیطهای کاری با The Slangman Guide to Biz Speak 1 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

آموزش زبان انگلیسی کودکان با English Time 3,4

English Time 3,4

آموزش زبان انگلیسی کودکان با English Time 3,4 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

آموزش زبان انگلیسی کودکان با English Time 1 , 2

English Time 1 , 2

آموزش زبان انگلیسی کودکان با English Time 1 , 2 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

سطح 4 از مجموعه آموزش تلفظ زبان انگلیسی New Headway

آموزش تلفظ انگلیسی New Headway Upper Intermediate Pronunciation Course

سطح 4 از مجموعه آموزش تلفظ زبان انگلیسی New Headway را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

آموزش گرامرانگلیسی با New Round Up 5 CD ROM

دانلود سطح 5 از سری نرم افزارهای آموزش گرامر انگلیسی New Round Up

آموزش گرامر انگلیسی با New Round Up 5 CD ROM را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

1 160 161 162 163 164 166