آموزش جمله سازی زبان انگلیسی English Sentence Builder ویرایش دوم

آموزش جمله سازی زبان انگلیسی English Sentence Builder ویرایش دوم را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

آموزش تلفظ زبان انگلیسی Perfecting Your English Pronunciation ویرایش دوم

آموزش تلفظ زبان انگلیسی Perfecting Your English Pronunciation ویرایش دوم را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

کتاب عبارت های مفید مکالمات انگلیسی Perfect Phrases for ESL Conversation Skills

کتاب عبارت های مفید مکالمات انگلیسی Perfect Phrases for ESL Conversation Skills را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

1 2 3 4 153