خرید پستی پکیج کامل منابع آزمون کمبریج PET

توضیحات

آرشیو کامل منابع آمادگی آزمون زبان انگلیسی پی ای تی PET را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

آرشیو کامل منابع آمادگی آزمون زبان انگلیسی پی ای تی PET

PET سرواژه کلمه های Preliminary English Test می باشد. این آزمون برای افرادی که می توانند انگلیسی گفتاری و نوشتاری در سطح متوسطه به کار ببرند طراحی شده است. این آزمون هر ساله در بیش از 80 کشور و با شرکت 70000 داوطلب برگزار می گردد. PET در سطح 2 آزمونهای کمبریج قرار دارد. قبولی در این سطح نشان گر این است که زبان آموز مهارت های زبانی لازم برای تعامل در موقعیت های مختلف کاری و اجتماعی را در یک جامعه انگلیسی زبان داراست. همانند دیگر امتحانات کمبریج، PET چهار مهارت اصلی خواندن، نوشتن، درک مطلب و مهارت بیانی، به همراه دانش لغت و گرامر زبان انگلیسی را شامل می شود. آزمون PET شامل سه دفترچه: Reading and Writing ,Listening و Speaking می باشد. نمره آزمون های Reading و Writing مجموعاً 50% نمره آزمون نهایی در حالی که آزمون های Speaking و Listening هر کدام 25% نمره آزمون را شامل می شود.

دیسک 1 (حجم: 4.0 گیگابایت)

 • کتاب Cambridge Exams Extra PET (حجم: 350.4 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Cambridge Exams Extra PET (حجم: 42.1 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Cambridge Exams Extra PET (حجم: 121.5 مگابایت)
  • نرم افزار Cambridge Exams Extra PET (حجم: 186.8 مگابایت)
 • کتاب Cambridge PET 2 (حجم: 190.5 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Cambridge PET 2 (حجم: 43.2 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Cambridge PET 2 (حجم: 147.2 مگابایت)
 • کتاب Cambridge PET 3 (حجم: 8.1 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Cambridge PET 3 (حجم: 8.1 مگابایت)
 • کتاب Cambridge PET 4 (حجم: 35.4 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Cambridge PET 4 (حجم: 10.1 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Cambridge PET 4 (حجم: 25.3 مگابایت)
 • کتاب Cambridge PET 5 (حجم: 87.8 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Cambridge PET 5 (حجم: 11.7 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Cambridge PET 5 (حجم: 76.1 مگابایت)
 • کتاب Cambridge PET 6 (حجم: 205.6 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Cambridge PET 6 (حجم: 47.4 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Cambridge PET 6 (حجم: 158.1 مگابایت)
 • مجموعه کتاب های متفرقه (حجم: 56.2 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Common Mistakes at PET (حجم: 5.5 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Top Tips for PET (حجم: 50.7 مگابایت)
 • کتاب Five Test for PET Oxford (حجم: 162.1 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب PET Practice Tests (حجم: 25.4 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب PET Practice Tests (حجم: 136.7 مگابایت)
 • کتاب Introduction to PET (حجم: 38.5 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Introduction to PET (حجم: 26.1 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Introduction to PET (حجم: 12.4 مگابایت)
 • کتاب New Headway PET Practice Tests (حجم: 152.4 مگابایت) – جدید
  • فایل PDF کتاب New Headway PET Practice Tests (حجم: 63.3 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب New Headway PET Practice Tests (حجم: 89.1 مگابایت)
 • کتاب Objective PET (حجم: 220.7 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Additional Resources for Teachers (حجم: 8.2 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Object PET (حجم: 32.2 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Objective PET Full Practice Test (حجم: 4.0 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Objective PET (حجم: 150.0 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب تست Objective PET Full (حجم: 26.4 مگابایت)
 • کتاب PET for Schools (حجم: 35.1 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب PET for Schools (حجم: 2.5 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب PET for Schools (حجم: 32.6 مگابایت)
 • مجموعه PET Masterclass (حجم: 71.3 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز PET Masterclass (حجم: 37.5 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب ورک بوک PET Masterclass (حجم: 17.7 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب ورک بوک PET Masterclass (حجم: 16.1 مگابایت)
 • کتاب PET Past Examination Papers 2004 (حجم: 41.4 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب PET Past Examination Papers 2004 (حجم: 10.1 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب PET Past Examination Papers 2004 (حجم: 31.4 مگابایت)
 • کتاب PET Past Examination Papers 2005 (حجم: 51.6 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب PET Past Examination Papers 2005 (حجم: 21.3 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب PET Past Examination Papers 2005 (حجم: 30.3 مگابایت)
 • کتاب PET Past Examination Papers 2006 (حجم: 40.1 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب PET Past Examination Papers 2006 (حجم: 9.0 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب PET Past Examination Papers 2006 (حجم: 31.1 مگابایت)
 • کتاب PET Past Examination Papers 2008 (حجم: 43.6 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب PET Past Examination Papers 2008 (حجم: 11.6 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب PET Past Examination Papers 2008 (حجم: 32.0 مگابایت)
 • کتاب PET Practice Tests (حجم: 126.5 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب PET Practice Tests (حجم: 14.0 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های PET Practice Tests (حجم: 30.5 کیلوبایت)
  • فایل های صوتی کتاب PET Practice Tests (حجم: 112.5 مگابایت)
 • کتاب PET Practice Tests Plus 1 (حجم: 472.2 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب PET Practice Tests Plus 1 (حجم: 17.5 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب PET Practice Tests Plus 1 (حجم: 454.7 مگابایت)
 • کتاب PET Practice Tests Plus 2 (حجم: 162.3 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب PET Practice Tests Plus 2 (حجم: 26.4 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب متن فایل های صوتی PET Practice Tests Plus 2 (حجم: 14.6 مگابایت)
  • نرم افزار PET Practice Tests Plus 2 (حجم: 121.3 مگابایت)
 • کتاب PET Preparation and Practice (حجم: 4.1 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب PET Preparation and Practice (حجم: 4.1 مگابایت)
 • مجموعه PET Result (حجم: 0.8 گیگابایت)
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های PET Result (حجم: 1.7 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز PET Result (حجم: 59.5 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های PET Result Tests (حجم: 1.0 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب ورک بوک PET Result (حجم: 30.1 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب PET Result (حجم: 66.8 مگابایت)
  • فایل های PDF کتاب های PET Result Progress Tests (حجم: 195.2 کیلوبایت)
  • فایل های PDF کتاب های PET Result Teacher’s Resource (حجم: 31.0 مگابایت)
  • فایل های ویدئویی PET Result Teacher’s Resource (حجم: 0.5 گیگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب PET Result Tests Test Online (حجم: 19.2 مگابایت)
  • فایل های PDF کتاب های PET Result Tests Test Online (حجم: 6.4 مگابایت)
  • فایل های PDF کتاب های PET Result Unit Tests (حجم: 0.6 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب ورک بوک PET Result (حجم: 22.2 مگابایت)
 • کتاب Practice Test for PET (حجم: 100.7 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Practice Test for PET (حجم: 10.9 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Practice Test for PET (حجم: 89.8 مگابایت)
 • مجموعه Ready for PET (حجم: 202.6 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Ready for PET (حجم: 34.7 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Ready for PET (حجم: 85.3 مگابایت)
  • نرم افزار Ready for PET (حجم: 82.7 مگابایت)
 • کتاب Succeed in Cambridge English Preliminary (حجم: 218.5 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Succeed in Cambridge English Preliminary (حجم: 4.6 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Succeed in Cambridge English Preliminary (حجم: 490.0 کیلوبایت)
  • فایل های صوتی کتاب Succeed in Cambridge English Preliminary (حجم: 213.5 مگابایت)
 • مجموعه Target PET (حجم: 251.4 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Target PET (حجم: 36.4 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب معلم Target PET (حجم: 27.7 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Target PET (حجم: 14.7 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Target PET (حجم: 69.5 مگابایت)
  • نرم افزار Target PET (حجم: 89.7 مگابایت)
  • فایل های PDF کتاب های Target PET Worksheets (حجم: 13.4 مگابایت)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آرشیو کامل منابع آمادگی آزمون زبان انگلیسی پی ای تی PET”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *