توضیحات

کتاب آموزش لهجه های مردم مختلف دنیا در زبان انگلیسی Acting with an Accent را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

کتاب آموزش لهجه های مردم مختلف دنیا در زبان انگلیسی Acting with an Accent

 سری آموزش Acting with an Accent یکی از مجموعه های آموزش تلفظ و لهجه ی زبان انگلیسی است که به شما کمک می کند تا با لهجه های مختلف زبان انگلیسی را تلفظ کنید. این مجموعه ی زیر از قسمت های زیر تشکیل شده است که تمامی آن را به مرور بر روی سایت کاردوآنلاین منتشر خواهیم کرد.

 • Boston
 • British Cockney
 • Down East New England
 • French
 • German
 • Midwest Farm Ranch
 • New York City
 • Norwegian & Swedish
 • Persian (Farsi)
 • Polish
 • Russian
 • Scottish
 • Spanish
 • Standard British
 • West Indian & Black African
 • Yiddish
 • American Southern
 • Arabic
 • Australian
 • Chicago
 • Irish
 • Italian
 • Texas
 • Upper Class New England
 • Dialect Monologues 1
 • Dialect Monologues 2

در واقع، مجموعه ی Acting with an Accent به شما کمک می کند که با تمامی لهجه ها و گویش های بالا به زبان انگلیسی صحبت کنید. هر مجموعه از فایل PDF کتاب و فایل های صوتی تشکل شده است.

Acting with an Accent

Dr. David Stern is a master dialectician and teacher of film and TV actors. He has taught at several universities and at the American Academy of Dramatic Arts. His Acting With An Accent compact discs are used in over 1000 university theatre programs and by professional actors around the world.

محتویات

 • دانلود رایگان فایل PDF کتاب آموزش لهجه زبان انگلیسی Acting with an Accent: Boston

download button - کتاب آموزش لهجه های مردم مختلف دنیا در زبان انگلیسی Acting with an Accent

 • خرید دانلودی فایل های صوتی کتاب آموزش لهجه زبان انگلیسی Acting with an Accent: Boston
 • دانلود رایگان فایل PDF کتاب آموزش لهجه زبان انگلیسی Acting with an Accent: Upper Class New England

download button - کتاب آموزش لهجه های مردم مختلف دنیا در زبان انگلیسی Acting with an Accent

 • خرید دانلودی فایل های صوتی کتاب آموزش لهجه زبان انگلیسی Acting with an Accent: Upper Class New England
 • دانلود رایگان فایل PDF کتاب آموزش لهجه زبان انگلیسی Acting with an Accent: Texas

download button - کتاب آموزش لهجه های مردم مختلف دنیا در زبان انگلیسی Acting with an Accent

 • خرید دانلودی فایل های صوتی آموزش لهجه زبان انگلیسی Acting with an Accent: Texas
 • دانلود رایگان فایل PDF کتاب آموزش لهجه زبان انگلیسی Acting with an Accent: Italian

download button - کتاب آموزش لهجه های مردم مختلف دنیا در زبان انگلیسی Acting with an Accent

 • خرید دانلودی فایل های صوتی کتاب آموزش لهجه زبان انگلیسی Acting with an Accent: Italian
 • دانلود رایگان فایل PDF کتاب آموزش لهجه زبان انگلیسی Acting with an Accent: British Cockney

download button - کتاب آموزش لهجه های مردم مختلف دنیا در زبان انگلیسی Acting with an Accent

 • خرید دانلودی فایل های صوتی کتاب آموزش لهجه زبان انگلیسی Acting with an Accent: British Cockney
 • دانلود رایگان فایل PDF کتاب آموزش لهجه زبان انگلیسی Acting with an Accent: Russian

download button - کتاب آموزش لهجه های مردم مختلف دنیا در زبان انگلیسی Acting with an Accent

 • خرید دانلودی فایل های صوتی کتاب آموزش لهجه زبان انگلیسی Acting with an Accent: Russian
 • دانلود رایگان فایل PDF کتاب آموزش لهجه زبان انگلیسی Acting with an Accent: Dialect Monologues 1

download button - کتاب آموزش لهجه های مردم مختلف دنیا در زبان انگلیسی Acting with an Accent

 • خرید دانلودی فایل های صوتی کتاب آموزش لهجه زبان انگلیسی Acting with an Accent: Dialect Monologues 1
 • دانلود رایگان فایل PDF کتاب آموزش لهجه زبان انگلیسی Acting with an Accent: Dialect Monologues 2

download button - کتاب آموزش لهجه های مردم مختلف دنیا در زبان انگلیسی Acting with an Accent

 • خرید دانلودی فایل های صوتی کتاب آموزش لهجه زبان انگلیسی Acting with an Accent: Dialect Monologues 2
 • دانلود رایگان فایل PDF کتاب آموزش لهجه زبان انگلیسی Acting with an Accent: Down East New England

download button - کتاب آموزش لهجه های مردم مختلف دنیا در زبان انگلیسی Acting with an Accent

 • خرید دانلودی فایل های صوتی کتاب آموزش لهجه زبان انگلیسی Acting with an Accent: Down East New England
 • دانلود رایگان فایل PDF کتاب آموزش لهجه زبان انگلیسی Acting with an Accent: Midwest Farm Ranch

download button - کتاب آموزش لهجه های مردم مختلف دنیا در زبان انگلیسی Acting with an Accent

 • خرید دانلودی فایل های صوتی کتاب آموزش لهجه زبان انگلیسی Acting with an Accent: Midwest Farm Ranch
 • دانلود رایگان فایل PDF کتاب آموزش لهجه زبان انگلیسی Acting with an Accent: French

download button - کتاب آموزش لهجه های مردم مختلف دنیا در زبان انگلیسی Acting with an Accent

 • خرید دانلودی فایل های صوتی کتاب آموزش لهجه زبان انگلیسی Acting with an Accent: French
 • دانلود رایگان فایل PDF کتاب آموزش لهجه زبان انگلیسی Acting with an Accent: German

download button - کتاب آموزش لهجه های مردم مختلف دنیا در زبان انگلیسی Acting with an Accent

 • خرید دانلودی فایل های صوتی کتاب آموزش لهجه زبان انگلیسی Acting with an Accent: German
 • دانلود رایگان PDF کتاب آموزش لهجه زبان انگلیسی Acting with an Accent: Polish

download button - کتاب آموزش لهجه های مردم مختلف دنیا در زبان انگلیسی Acting with an Accent

 • خرید دانلودی فایل های صوتی کتاب آموزش لهجه زبان انگلیسی Acting with an Accent: Polish
 • دانلود رایگان PDF کتاب آموزش لهجه زبان انگلیسی Acting with an Accent: Persian (Farsi)

download button - کتاب آموزش لهجه های مردم مختلف دنیا در زبان انگلیسی Acting with an Accent

 • خرید دانلودی فایل های صوتی کتاب آموزش لهجه زبان انگلیسی Acting with an Accent: Persian (Farsi)
 • دانلود رایگان فایل PDF کتاب آموزش لهجه زبان انگلیسی Acting with an Accent: Norwegian and Swedish

download button - کتاب آموزش لهجه های مردم مختلف دنیا در زبان انگلیسی Acting with an Accent

 • خرید دانلودی فایل های صوتی کتاب آموزش لهجه زبان انگلیسی Acting with an Accent: Norwegian and Swedish
 • دانلود رایگان فایل PDF کتاب آموزش لهجه زبان انگلیسی Acting with an Accent: New York City

download button - کتاب آموزش لهجه های مردم مختلف دنیا در زبان انگلیسی Acting with an Accent

 • خرید دانلودی فایل های صوتی کتاب آموزش لهجه زبان انگلیسی Acting with an Accent: New York City
 • دانلود رایگان PDF کتاب آموزش لهجه زبان انگلیسی Acting with an Accent: Standard British

download button - کتاب آموزش لهجه های مردم مختلف دنیا در زبان انگلیسی Acting with an Accent

 • خرید دانلودی فایل های صوتی کتاب آموزش لهجه زبان انگلیسی Acting with an Accent: Standard British
 • دانلود رایگان PDF کتاب آموزش لهجه زبان انگلیسی Acting with an Accent: Spanish

download button - کتاب آموزش لهجه های مردم مختلف دنیا در زبان انگلیسی Acting with an Accent

 • خرید دانلودی فایل های صوتی کتاب آموزش لهجه زبان انگلیسی Acting with an Accent: Spanish
 • دانلود رایگان PDF کتاب آموزش لهجه زبان انگلیسی Acting with an Accent: Scottish

download button - کتاب آموزش لهجه های مردم مختلف دنیا در زبان انگلیسی Acting with an Accent

 • خرید دانلودی فایل های صوتی کتاب آموزش لهجه زبان انگلیسی Acting with an Accent: Scottish
 • دانلود رایگان PDF کتاب آموزش لهجه زبان انگلیسی Acting with an Accent: Yiddish

download button - کتاب آموزش لهجه های مردم مختلف دنیا در زبان انگلیسی Acting with an Accent

 • خرید دانلودی فایل های صوتی کتاب آموزش لهجه زبان انگلیسی Acting with an Accent: Yiddish

 

 • دانلود رایگان PDF کتاب آموزش لهجه زبان انگلیسی Acting with an Accent: Arabic

download button - کتاب آموزش لهجه های مردم مختلف دنیا در زبان انگلیسی Acting with an Accent

 • خرید دانلودی فایل های صوتی کتاب آموزش لهجه زبان انگلیسی Acting with an Accent: Arabic

 

 • دانلود رایگان PDF کتاب آموزش لهجه زبان انگلیسی Acting with an Accent: Chicago

download button - کتاب آموزش لهجه های مردم مختلف دنیا در زبان انگلیسی Acting with an Accent

 • خرید دانلودی فایل های صوتی کتاب آموزش لهجه زبان انگلیسی Acting with an Accent: Chicago

 

 • دانلود رایگان PDF کتاب آموزش لهجه زبان انگلیسی Acting with an Accent: American Southern

download button - کتاب آموزش لهجه های مردم مختلف دنیا در زبان انگلیسی Acting with an Accent

 • خرید دانلودی فایل های صوتی کتاب آموزش لهجه زبان انگلیسی Acting with an Accent: American Southern

 

 • دانلود رایگان PDF کتاب آموزش لهجه زبان انگلیسی Acting with an Accent: West Indian and Black African

download button - کتاب آموزش لهجه های مردم مختلف دنیا در زبان انگلیسی Acting with an Accent

 • خرید دانلودی فایل های صوتی کتاب آموزش لهجه زبان انگلیسی Acting with an Accent: West Indian and Black African

 

 • دانلود رایگان PDF کتاب آموزش لهجه زبان انگلیسی Acting with an Accent: Irish

download button - کتاب آموزش لهجه های مردم مختلف دنیا در زبان انگلیسی Acting with an Accent

 • خرید دانلودی فایل های صوتی کتاب آموزش لهجه زبان انگلیسی Acting with an Accent: Irish

 

 • دانلود رایگان فایل PDF کتاب آموزش لهجه استرالیایی Acting With an Accent: Australian

download button - کتاب آموزش لهجه های مردم مختلف دنیا در زبان انگلیسی Acting with an Accent

 • خرید دانلودی فایل های صوتی کتاب آموزش لهجه استرالیایی Acting With an Accent: Australian