اصطلاح زبان انگلیسی your heart isn’t in it

اصطلاح زبان انگلیسی your heart isn’t in it را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

اصطلاح زبان انگلیسی something occurs to you

اصطلاح زبان انگلیسی something occurs to you را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

اصطلاح زبان انگلیسی a head start

اصطلاح زبان انگلیسی a head start را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

اصطلاح زبان انگلیسی a flash in the pan

اصطلاح زبان انگلیسی a flash in the pan را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

اصطلاح زبان انگلیسی a kick in the teeth

اصطلاح زبان انگلیسی a kick in the teeth را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

اصطلاح زبان انگلیسی a jam session

&#۶۵۲۷۹;اصطلاح زبان انگلیسی a jam session را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.