جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مکالمات تلفنی

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مکالمات تلفنی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. مکالمات تلفنی و دانستن جملات مربوط به این موقعیت اجتماعی نیز بسیار مهم می باشد. در این قسمت جملاتی در این رابطه برای شما قرار داده شده است. قصد دارید با دوستتان که نامش جان است صحبت کنید. به او زنگ می زنید اما خانمش تلفن… بیشتر بخوانید…

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در پاسخ به تماسهای تلفنی

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در پاسخ به تماسهای تلفنی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در برقراری تماسهای تلفنی

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در برقراری تماسهای تلفنی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد یادداشت برداری کردن

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد یادداشت برداری کردن را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد کمک کردن و تشکر کردن

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد کمک کردن و تشکر کردن را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد برنامه‌ ریزی اقات فراغت

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد برنامه‌ ریزی اقات فراغت را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد درخواست کردن

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد درخواست کردن را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد خبر گرفتن و خبر دادن

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد خبر گرفتن و خبر دادن را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد عذرخواهی کردن

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد عذرخواهی کردن را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد سلامتی

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد سلامتی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد مودب بودن

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد مودب بودن را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد واکنش نشان دادن

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد واکنش نشان دادن را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد نصیحت کردن و توصیه دادن

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد نصیحت کردن و توصیه دادن را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد نظر دادن های اجتماعی

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد نظر دادن های اجتماعی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح بندی شده

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح بندی شده را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.