0
09178169907 | 09336863931
blog-00

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مکالمات تلفنی

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مکالمات تلفنی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. مکالمات تلفنی و دانستن جملات مربوط به این موقعیت اجتماعی نیز بسیار مهم می باشد. در ...
blog-00

قیدهای کوچک و یا adverb particle ها در در زبان انگلیسی

قیدهای کوچک و یا adverb particle ها در در زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. با یکی دیگر از دروس آموزش گرامر زبان انگلیسی از وب سایت ...
blog-00

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در پاسخ به تماسهای تلفنی

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در پاسخ به تماسهای تلفنی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. یکی دیگر از موقعیت‌های اجتماعی معمول مکالمات تجاری تلفنی می باشد که در این ...
blog-00

اصطلاحات رایج و کاربردی زبان انگلیسی با رنگها

اصطلاحات رایج و کاربردی زبان انگلیسی با رنگها را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. اصطلاحات رایج و کاربردی زبان انگلیسی با رنگها در پست امروز وب سایت کاردوآنلاین مقاله ...
blog-00

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در برقراری تماسهای تلفنی

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در برقراری تماسهای تلفنی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. در این قسمت در رابطه با جملات پرکاربرد مربوط به تماس های تلفنی که در ...
blog-00

پنجاه و یک اصطلاح رایج و کاربردی در زبان انگلیسی آمریکایی

پنجاه و یک اصطلاح رایج و کاربردی در زبان انگلیسی آمریکایی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. پنجاه و یک اصطلاح رایج و کاربردی در زبان انگلیسی آمریکایی در ...
blog-00

صد اصطلاح پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد زمان

صد اصطلاح پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد زمان را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. صد اصطلاح پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد زمان در پست امروز وب سایت کاردوآنلاین صد ...
blog-00

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد یادداشت برداری کردن

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد یادداشت برداری کردن را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. یکی از موضوعات بسیار مهم در تماس ‌های تلفنی یادداشت کردن اطلاعات است که ...
blog-00

بیست و پنج اصطلاح پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد عشق

بیست و پنج اصطلاح پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد عشق را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. بیست و پنج اصطلاح پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد عشق در پست امروز ...
blog-00

معنی کلمه long و عبارت for a long time در زبان انگلیسی

معنی کلمه long و عبارت for a long time در زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. ضمن عرض سلام خدمت تمامی کاربران عزیز و گرامی وب سایت ...
blog-00

هشت اصطلاح بسیار پرکاربرد در مورد پول و درآمد

هشت اصطلاح بسیار پرکاربرد در مورد پول و درآمد را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. هشت اصطلاح بسیار پرکاربرد در مورد پول و درآمد در پست امروز وب سایت ...
blog-00

اسلنگ های زبان انگلیسی در مورد پول و درآمد

اسلنگ های زبان انگلیسی در مورد پول و درآمد را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. اسلنگ های زبان انگلیسی در مورد پول و درآمد پست امروز وب سایت کاردوآنلاین ...
blog-00

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد کمک کردن و تشکر کردن

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد کمک کردن و تشکر کردن را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. یکی دیگر از موقعیت‌های اجتماعی معمول کمک کردن به افراد و تشکر ...
blog-00

بیست اصطلاح زبان انگلیسی در زمینه ی فیلم و سینما

 بیست اصطلاح زبان انگلیسی در زمینه ی فیلم و سینما را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. بیست اصطلاح زبان انگلیسی در زمینه ی فیلم و سینما پست امروز از ...
blog-00

بیست اصطلاح زبان انگلیسی در زمینه ی شغل و محل کار

بیست اصطلاح زبان انگلیسی در زمینه ی شغل و محل کار را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. بیست اصطلاح زبان انگلیسی در زمینه ی شغل و محل کار در ...
1 2 3 5