تفاوت کلمات another و other و others در زبان انگلیسی

در این مقاله که از سری مقالات آموزش رایگان گرامر و دستور زبان انگلیسی در وب سایت کاردوآنلاین منتشر می شود، در رابطه با تفاوت کلمات another و other و others صحبت خواهیم کرد.

نمونه جواب نمره ۹ بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Work

نمونه جواب نمره ۹ بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Work را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

نمونه جواب نمره ۹ بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Accommodation

نمونه جواب نمره ۹ بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Accommodation را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

نمونه جواب نمره ۹ بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Advertising

نمونه جواب نمره ۹ بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Advertising را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

نمونه جواب نمره ۹ بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Books and Films

نمونه جواب نمره ۹ بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Books and Films را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

نمونه جواب نمره ۹ بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Business

نمونه جواب نمره ۹ بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Relationships

نمونه جواب نمره ۹ بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Relationships را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

نمونه جواب نمره ۹ بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Clothes and Fashion

نمونه جواب نمره ۹ بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Clothes and Fashion را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

نمونه جواب نمره ۹ بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Education

نمونه جواب نمره ۹ بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Education را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

نمونه جواب نمره ۹ بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Environment

نمونه جواب نمره ۹ بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Environment را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

نمونه جواب نمره ۹ بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Food

نمونه جواب نمره ۹ بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Food را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

نمونه جواب نمره ۹ بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Health

نمونه جواب نمره ۹ بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Health را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

نمونه جواب نمره ۹ بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Holiday

نمونه جواب نمره ۹ بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Holiday را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

نمونه جواب نمره ۹ بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Music

نمونه جواب نمره ۹ بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Music را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

نمونه جواب نمره ۹ بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Personality

نمونه جواب نمره ۹ بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Personality را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.