0
09178169907 | 09336863931
محتوای آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی
blog-00

پانزده اصطلاح زبان انگلیسی در مورد خواب و خوابیدن

پانزده اصطلاح زبان انگلیسی در مورد خواب و خوابیدن را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. پانزده اصطلاح زبان انگلیسی در مورد خواب و خوابیدن Tossing and turning This is ...
blog-00

هشت اصطلاح زبان انگلیسی برای ساکت کردن افراد

هشت اصطلاح زبان انگلیسی برای ساکت کردن افراد را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. هشت اصطلاح زبان انگلیسی برای ساکت کردن افراد 1. Put a sock in it impolitely ...
blog-00

لیست کامل اصطلاحات زبان انگلیسی با رنگ طلایی (Golden)

لیست کامل اصطلاحات زبان انگلیسی با رنگ طلایی (Golden) را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. لیست کامل اصطلاحات زبان انگلیسی با رنگ طلایی (Golden) 53. A golden opportunity An ...
blog-00

پنجاه اصطلاح بسیار پرکاربرد زبان انگلیسی با خوراک ها

پنجاه اصطلاح بسیار پرکاربرد زبان انگلیسی با خوراک ها را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. پنجاه اصطلاح بسیار پرکاربرد زبان انگلیسی با خوراک ها در پست امروز وب سایت ...
blog-00

لیست کامل اصطلاحات زبان انگلیسی با رنگ صورتی (Pink)

لیست کامل اصطلاحات زبان انگلیسی با رنگ صورتی (Pink) را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. لیست کامل اصطلاحات زبان انگلیسی با رنگ صورتی (Pink) 56. Tickled pink To be ...
blog-00

لیست کامل اصطلاحات زبان انگلیسی با رنگ سفید (White)

لیست کامل اصطلاحات زبان انگلیسی با رنگ سفید (White) را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. لیست کامل اصطلاحات زبان انگلیسی با رنگ سفید (White) 82. As white as a ...
blog-00

لیست کامل اصطلاحات زبان انگلیسی با رنگ سبز (Green)

لیست کامل اصطلاحات زبان انگلیسی با رنگ سبز (Green) را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. لیست کامل اصطلاحات زبان انگلیسی با رنگ سبز (Green) 46. To be green Used ...
blog-00

لیست کامل چهل اصطلاح کاربردی زبان انگلیسی در مورد موسیقی

لیست کامل چهل اصطلاح کاربردی زبان انگلیسی در مورد موسیقی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. لیست کامل چهل اصطلاح کاربردی زبان انگلیسی در مورد موسیقی در این قسمت ...
blog-00

لیست کامل پنجاه و پنج عنوان آهنگ اصطلاحی به همراه معنی

لیست کامل پنجاه و پنج عنوان آهنگ اصطلاحی به همراه معنی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. لیست کامل پنجاه و پنج عنوان آهنگ اصطلاحی به همراه معنی در ...
blog-00

لیست کامل اصطلاحات زبان انگلیسی با رنگ آبی (Blue)

لیست کامل اصطلاحات زبان انگلیسی با رنگ آبی (Blue) را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. لیست کامل اصطلاحات زبان انگلیسی با رنگ آبی (Blue) در این پست از وبسایت ...
blog-00

لیست کامل اصطلاحات زبان انگلیسی با رنگ سیاه (Black)

لیست کامل اصطلاحات زبان انگلیسی با رنگ سیاه (Black) را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. لیست کامل اصطلاحات زبان انگلیسی با رنگ سیاه (Black) در این پست از وبسایت ...
blog-00

ده اصطلاح برتر انگلیسی در رابطه با موفقیت

ده اصطلاح برتر انگلیسی در رابطه با موفقیت را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. یکی از موضوعات مهم در مورد اصطلاحاتی که در رابطه با موفقیت استفاده می شوند، ...
blog-00

بیشمار اصطلاح و عبارات و تکیه کلامهای عامیانه و رایج زبان انگلیسی

بیشمار اصطلاح و عبارات و تکیه کلامهای عامیانه و رایج زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. بیشمار اصطلاح و عبارات و تکیه کلامهای عامیانه و رایج زبان ...
1 2