0
09178169907 | 09336863931
محتوای آموزش گرامر زبان انگلیسی
blog-00

زمان آینده کامل استمراری Future Perfect Continuous Tense در زبان انگلیسی

در این مقاله که آخرین قسمت از سری آموزش زمان های زبان انگلیسی در رابطه با زمان آینده کامل استمراری Future Perfect Continuous Tense در زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد. در قسمت های قبلی در رابطه با زمان آینده کامل ...
blog-00

زمان گذشته کامل استمراری Past Perfect Continuous Tense در زبان انگلیسی

در این قسمت از این آموزش از وب سایت کاردوآنلاین در رابطه با زمان گذشته کامل استمراری Past Perfect Continuous Tense در زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد. حتماً توصیه می کنیم که مقاله مربوط به زمان گذشته کامل و همچنین ...
blog-00

زمان آینده کامل Future Perfect Tense در زبان انگلیسی

در این قسمت از سری آموزش زمان های زبان انگلیسی از وب سایت کاردوآنلاین در رابطه با زمان آینده کامل Future Perfect Tense در زبان انگلیسی صحبت می کنیم. این زمان یکی از زمان هایی است که به دلیل عدم ...
blog-00

زمان حال کامل استمراری Present Perfect Continuous Tense در زبان انگلیسی

در این قسمت از سری آموزش زمان های موجود در زبان انگلیسی در رابطه با زمان حال کامل استمراری Present Perfect Continuous Tense در زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد. به دلیل عدم وجود یک معادل برای این زمان در زبان ...
blog-00

زمان آینده استمراری Future Continuous Tense در زبان انگلیسی

در این قسمت از سری آموزش کامل زمان های زبان انگلیسی در رابطه با زمان آینده استمراری Future Continuous Tense در زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد. شبیه به قسمت‌های دیگر در ابتدا به بررسی کاربردهای مربوط به این زمان پرداخته ...
blog-00

زمان آینده ساده Simple Future Tense در زبان انگلیسی

در این قسمت از سری آموزش زمان های زبان انگلیسی در رابطه با زمان آینده ساده Simple Future Tense در زبان انگلیسی صحبت می کنیم. اولین نکته این که در زبان انگلیسی روش‌ های مختلفی برای صحبت کردن در مورد ...
blog-00

زمان گذشته کامل Past Perfect Tense در زبان انگلیسی

در این قسمت از سری آموزش زمان های زبان انگلیسی از وب سایت کاردوآنلاین در رابطه با زمان گذشته کامل Past Perfect Tense در زبان انگلیسی صحبت می‌کنیم. به زمان گذشته کامل در زبان فارسی ماضی بعید نیز می گویند. ...
blog-00

زمان گذشته استمراری Past Continuous Tense در زبان انگلیسی

در این قسمت از سری آموزش زمان های زبان انگلیسی از وب سایت کاردوآنلاین در رابطه با زمان گذشته استمراری Past Continuous Tense در زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد. طبق روال مقاله هایی که در این سری آموزشی منتشر می ...
blog-00

زمان گذشته ساده Past Simple Tense در زبان انگلیسی

در این قسمت از سری آموزش زمان های زبان انگلیسی از وب سایت کاردوآنلاین در رابطه با زمان گذشته ساده Past Simple Tense در زبان انگلیسی صحبت می‌کنیم. یکی از پرکاربردترین زمان های زبان انگلیسی زمان گذشته ساده می باشد ...
blog-00

زمان حال کامل Present Perfect Tense در زبان انگلیسی

در قسمت سوم از سری آموزش زمان های زبان انگلیسی از وب سایت کاردوآنلاین در رابطه با زمان حال کامل Present Perfect Tense در زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد. زمان حال کامل که در فارسی به آن ماضی نقلی نیز ...
blog-00

زمان حال استمراری Present Continuous Tense در زبان انگلیسی

در این قسمت از سری آموزش زمان های زبان انگلیسی از وب سایت کاردوآنلاین در رابطه با زمان حال استمراری Present Continuous Tense در زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد. قبل از اینکه به بررسی فرم جملات مربوط به این زمان ...
blog-00

زمان حال ساده Present Simple Tense در زبان انگلیسی

در این قسمت از سری آموزش زمان های زبان انگلیسی از وب سایت کاردوآنلاین در رابطه با زمان حال ساده Present Simple Tense در زبان انگلیسی در زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد. با اولین قسمت از سری دوزاده قسمتی آموزش ...
blog-00

سری آموزش کامل دوازده زمان موجود در زبان انگلیسی

سری آموزش کامل دوازده زمان موجود در زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. سری آموزش کامل دوازده زمان موجود در زبان انگلیسی در این سری آموزشی که ...
blog-00

روش Intensive Reading: شاه کلید تقویت گرامر زبان انگلیسی

در این مقاله از وب سایت کاردوآنلاین قصد دارم در رابطه با روش Intensive Reading: شاه کلید تقویت گرامر زبان انگلیسی صحبت کنم. روش Intensive Reading یکی از تکنیک های بسیار مهم در روند یادگیری زبان انگلیسی صحبت کنم. چیزی که ...
1 2 3