0
09178169907 | 09336863931
محتوای پادکست
blog-00

کادپاد پلاس ۲۰: عبارت های مربوط به خصوصی صحبت کردن در زبان انگلیسی

کادپاد پلاس 20: عبارت های مربوط به خصوصی صحبت کردن در زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. کادپاد پلاس 20: عبارت های مربوط به خصوصی صحبت ...
blog-00

کادپاد پلاس ۱۹: بررسی تفاوت واژگان Lack و Lack of در زبان انگلیسی

کادپاد پلاس 19: بررسی تفاوت واژگان Lack و Lack of در زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. کادپاد پلاس 19: بررسی تفاوت واژگان Lack و Lack ...
blog-00

کادپاد پلاس ۱۸: آموزش Collocation های مربوط به واژه TEST در زبان انگلیسی

کادپاد پلاس 18: آموزش Collocation های مربوط به واژه TEST در زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. کادپاد پلاس 18: آموزش Collocation های مربوط به واژه ...
blog-00

کادپاد پلاس ۱۷: بررسی عبارت های Quite a bit و Might as well و Just my like در زبان انگلیسی

کادپاد پلاس 17: بررسی عبارت های Quite a bit و Might as well و Just my like در زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. کادپاد پلاس ...
blog-00

کادپاد پلاس ۱۶: تفاوت دو واژه CARELESS و CAREFREE در زبان انگلیسی

کادپاد پلاس 16: تفاوت دو واژه CARELESS و CAREFREE در زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. کادپاد پلاس 16: تفاوت دو واژه CARELESS و CAREFREE در ...
blog-00

کادپاد پلاس ۱۵: آموزش Collocation های مربوط به واژه CATCH در زبان انگلیسی

کادپاد پلاس 15: آموزش Collocation های مربوط به واژه CATCH در زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. کادپاد پلاس 15: آموزش Collocation های مربوط به واژه ...
blog-00

کادپاد پلاس ۱۴: تفاوت دو واژه Nationalism (ملیت پرستی) و Patriotism (میهن پرستی) در زبان انگلیسی

کادپاد پلاس 14: تفاوت دو واژه Nationalism (ملیت پرستی) و Patriotism (میهن پرستی) در زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. کادپاد پلاس 14: تفاوت دو واژه ...
blog-00

کادپاد پلاس ۱۳: بررسی دادگاه ایالتی (Federal Court) در کشور ایالات متحده

کادپاد پلاس 13: بررسی دادگاه ایالتی (Federal Court) در کشور ایالات متحده را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. کادپاد پلاس 13: بررسی دادگاه ایالتی (Federal Court) در کشور ...
blog-00

کادپاد پلاس ۱۲: معنی اسلنگ OFC در زبان انگلیسی

کادپاد پلاس 12: معنی اسلنگ OFC در زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. کادپاد پلاس 12: معنی اسلنگ OFC در زبان انگلیسی در این قسمت نیز ...
blog-00

کادپاد پلاس ۱۱: واژگان مربوط به رابطه ها و خانواده در زبان انگلیسی

کادپاد پلاس 11: واژگان مربوط به رابطه ها و خانواده در زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. کادپاد پلاس 11: واژگان مربوط به رابطه ها و ...
blog-00

کادپاد پلاس ۱۰: عبارت های مختلف اجازه گرفتن در زبان انگلیسی

کادپاد پلاس 10: عبارت های مختلف اجازه گرفتن در زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. کادپاد پلاس 10: عبارت های مختلف اجازه گرفتن در زبان انگلیسی ...
blog-00

کادپاد پلاس ۹: عبارات های مربوط به ملاقات های عاشقانه در زبان انگلیسی

کادپاد پلاس 9: عبارات های مربوط به ملاقات های عاشقانه در زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. کادپاد پلاس 9: عبارات های مربوط به ملاقات های ...
blog-00

کادپاد پلاس ۸: معنی عبارت SOS در زبان انگلیسی

کادپاد پلاس 8: معنی عبارت SOS در زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. کادپاد پلاس 8: معنی عبارت SOS در زبان انگلیسی در این قسمت از ...
blog-00

کادپاد پلاس ۷: پاسخ دادن به سوال How are you در زبان انگلیسی

کادپاد پلاس 7: پاسخ دادن به سوال How are you در زبان انگلیسی در زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. کادپاد پلاس 7: پاسخ دادن به ...
blog-00

کادپاد پلاس ۶: تفاوت دو واژه Sense و Since در زبان انگلیسی

کادپاد پلاس 6: تفاوت دو واژه Sense و Since در زبان انگلیسی در زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. کادپاد پلاس 6: تفاوت دو واژه Sense ...
1 2