0
09178169907 | 09336863931
محتوای کادپاد پلاس
blog-00

کادپاد پلاس ۵: آموزش شانزده Collocation با واژه PAY در زبان انگلیسی

کادپاد پلاس 5: آموزش شانزده Collocation با واژه PAY در زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. کادپاد پلاس 5: آموزش شانزده Collocation با واژه PAY در ...
blog-00

کادپاد پلاس ۴: عبارت های مربوط به آرزوی سلامتی کردن برای کسی کردن در زبان انگلیسی

کادپاد پلاس 4: عبارت های مربوط به آرزوی سلامتی کردن برای کسی کردن در زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. کادپاد پلاس 4: عبارت های مربوط ...
blog-00

کادپاد پلاس ۳: افعال چند قسمتی (Phrasal Verb ها) با واژه SET در زبان انگلیسی

کادپاد پلاس 3: افعال چند قسمتی (Phrasal Verb ها) با واژه SET در زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. کادپاد پلاس 3: افعال چند قسمتی (Phrasal ...
blog-00

کادپاد پلاس ۲: تفاوت دو واژه Rent و Lease در زبان انگلیسی

کادپاد پلاس 2: تفاوت دو واژه Rent و Lease در زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. کادپاد پلاس 2: تفاوت دو واژه Rent و Lease در ...
blog-00

کادپاد پلاس ۱: اسلنگ BAE در زبان انگلیسی و معنی آن

کادپاد پلاس 1: اسلنگ BAE در زبان انگلیسی و معنی آن را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. کادپاد پلاس 1: اسلنگ BAE در زبان انگلیسی و معنی آن ...
1 2