آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح ابتدایی #۴۹

آموزش مکالمات زبان انگلیسی سطح ابتدایی #49

سری آموزش رایگان مکالمات سطح بندی شده زبان انگلیسی یک مجموعه رایگان و سه سطحی از مکالمات زبان انگلیسی است که توسط وبسایت کاردوآنلاین برای شما تنظیم شده است. دروس این مجموعه آموزشی از فایل صوتی و متن مکالمات و معنی کلمات جدید تشکیل شده است. فایل های صوتی این سری مکالمات را می توانید به صورت رایگان و آنلاین گوش کنید و دانلود کنید. متن مکالمات را نیز در همین قسمت برای شما تنظیم کرده ایم. امیدواریم که این سری آموزشی نیز مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد. لیست کامل این تمامی دروس مربوط به این سری آموزشی را می توانید در مطلب بانک مکالمات زبان انگلیسی سطح بندی شده مشاهده کنید.

Snack Time

Son: Dad!

Father: Yeah, Micky.

Son: Can I have a really good snack?

Father: Uh, I don’t know. I think it’s . . . uh . . . what time is it? I think it’s going on dinner.

Son: Uh, it’s three thirty.

Father: Three thirty. Uh . . . We’d better wait. [Why, Dad?] Well, what kind of snack do you want?

Son: Candy?

Father: No, candy is out. Oh, how about some broccoli? [No!] Uh, carrots? [No!] Well, what else can you suggest?

Son: Candy.

Father: Candy. No, I don’t think . . . I think You’d better wait.

Son: A sandwich? A spinach sandwich?

FatherSpinach sandwich? Spinach sandwich! When did you start liking spinach?

Son: Uh, today.

Father: Well, what about a small sandwich? [Okay] Okay, I’ll whip it up in a minute. Play with your toys while you’re waiting for it.

Vocabulary

 • snack (noun): an informal light meal
  – My wife often gives the kids a snack right when they come home from school.
 • go on (phrasal verb): getting near to, almost
  – It’s going on 6:00 p.m., so we’d better start dinner before the guests arrive.
 • out (adjective): not acceptable or possible
  – Going to the movie is out tonight. We don’t have enough money to pay for the tickets.
 • spinach (noun): a dark green leafy vegetable
  – Some kids don’t like the taste of spinach.
 • whip up (phrasal verb): prepare or cook food quickly
  – We don’t have much time for dinner, so I’ll whip up something right away.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *