نوشته شده توسط کاردوآنلاین

بیشمار اصطلاح و عبارات و تکیه کلامهای عامیانه و رایج زبان انگلیسی