آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #۱۹

آموزش مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #19

سری آموزش رایگان مکالمات سطح بندی شده زبان انگلیسی یک مجموعه رایگان و سه سطحی از مکالمات زبان انگلیسی است که توسط وبسایت کاردوآنلاین برای شما تنظیم شده است. دروس این مجموعه آموزشی از فایل صوتی و متن مکالمات و معنی کلمات جدید تشکیل شده است. فایل های صوتی این سری مکالمات را می توانید به صورت رایگان و آنلاین گوش کنید و دانلود کنید. متن مکالمات را نیز در همین قسمت برای شما تنظیم کرده ایم. امیدواریم که این سری آموزشی نیز مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد. لیست کامل این تمامی دروس مربوط به این سری آموزشی را می توانید در مطلب بانک مکالمات زبان انگلیسی سطح بندی شده مشاهده کنید.

Enjoying the Zoo

Father: Mikey. Time for bed [Why?] Why? It’s getting dark out. Well, do you want to talk before you go to bed? [Yeah] Uh, what do you want to talk about?

Boy: Um, the zoo.

Father: The zoo? Oh, that was so fun when we went to the zoo. What did you like best about the zoo?

Boy: Um, the porcupines.

Father: They were big, weren’t they. And what else . . . yeah. What else do you remember?

Boy: Um, the two giraffes.

Father: The two giraffes? And were they taller than me or shorter than me?

Boy: Over your head.

Father: They were over my head. They were pretty tall. And what else do you remember? I remember . . . didn’t you see an elephant? [Yeah] What about the elephant do you remember? [Um] What was he . . . was he eating? [Yeah] He was eating. And then, mommy said something happened with the elephant. That he did something.

Boy: He throwed dirt on us.

Father: He did? Oh, how did he do that? With his foot?

Boy: No, with his trunk.

Father: And then you fed some ducks. What color were the ducks?

Boy: White.

Father: And what other animals do you remember?[Um] Wasn’t there some type of show.

Boy: Yeah. A bird show.

Father: A bird show? What did the birds do?

Boy: Um, flied.

Father: Oh, they flew around!

Boy: One flied.

Father: Oh, one flew. Were they good birds? [Yeah] Were they naughty at all?

Boy: One was naughty.

Father: What did it do?

Boy: Um, did, to, thing, what you . . . it the . . . the man what it could not do. [Translation: It did something it wasn’t supposed to do.]

Father: Uhh, okay. And then you saw some butterflies, didn’t you? [Yeah] What colors were they?

Boy: After the bird show.

Father: After the bird show you saw them. And were the butterflies flying around all over the zoo?

Boy: Uh, um, they’re inside.

Father: They were inside, what, a little building? [Yeah] What was the building made of? Was it made of wood? [No] What was it made of? [Glass] Oh, made of glass. And couldn’t the butterflies fly out of the glass? [No] No, oh, what stopped them from flying out?

Boy: Um, the air.

Father: Oh, the air. Oh, there was air coming down? [Yeah] Oh, well that’s great. Well, it’s time to go to bed now. Sleep tight and don’t let the bed bugs bite. Good night.

Boy: Good night.

Vocabulary

  • porcupines (noun): a land animal with long, sharp needles used to protect itself 
    – You don’t want to touch the porcupines unless you want to get hurt.
  • trunk (noun): the long nose or snout of an elephant 
    – The elephant used its trunk to move that big tree.
  • naughty (adjective): badly behaved 
    – The monkeys were really naughty and stole my hat right off my head.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *