کاربردها و استفاده صحیح از کلمه some در زبان انگلیسی

کلمه some در زبان انگلیسی

کاربرد اول کلمه some به عنوان یک determiner که در رابطه با آن بعداً بیشتر صحبت خواهیم کرد زمانی استفاده می شود که تعداد و یا مقدار چیزی غیر مشخص و یا بی اهمیت باشد. مثال های زیر این موضوع را نشان می دهند.

I need some new clothes.

Would you like some tea?

تلفظ صحیح کلمه some

زمانی که کلمه ی some در رابطه با صحبت کردن در مورد مقدار و یا تعداد نا مشخص مورد استفاده قرار می گیرد یک تلفظ ضعیف و یا اصطلاحاً weak pronunciation به شکل /s(ə)m/ دارد. این موضوع قبل از adjective + noun اتفاق می افتد. برای مثال:

some /s(ə)m/ new clothes

some /s(ə)m/ tea

تفاوت some و any

کلمات some و any هر دو می توانند برای صحبت کردن در مورد مقدرار و یا تعداد نامشخص مورد استفاده قرار بگیرند. کلمه some بیشتر در affirmative clause و یا عبارت های مثبت و سوالاتی که توقع داریم شنونده به آن ها به صورت مثدت پاسخ بدهد، کاربرد دارد. در موارد دیگر اعلب از کلمه any اسنفاده می شود. مثال های زیر این موضوع را نشان می دهد.

-There are some children at the front door.

-Do you mind if I put some music on?

-Did you meet any interesting people on holiday?

-She hasn’t got any manners.

استفاده کردن صحیح از some و a/an

در کاربردی از کلمه some این کلمه شبیه به حرف اشاره ی غیرمشخص و یا indefinite article در زبان انگلیسی که a یا an می باشد مورد استفاده قرار می گیرند. در چنین شرایطی اغلب از کلمه some درکنار noun و یا اسم هایی که با a و یا an می آیند استفاده نمی شوند. برای مثال:

I need a new coat. (singular countable noun) (NOT … some new coat.)

I need some new shirts. (plural countable noun)

I need some help. (uncountable noun)

زمان هایی که از some استفاده نمی کنیم

در زبان انگلیسی از کلمه some در کنار اسم های جمع و غیرقابل شمارش استفاده می شود. در چنین شرایطی معنی کلمه some به عدم مشخص بودن حجم و یا تعداد چیزی دلالت دارد اما اگر موضوع عدم قطعیت و یا تعداد مقدار چیزی باشد ترجیح میدهیم که از some استفاده نکنیم. مثال های زیر این موضوع را نشان می دهند.

–We’ve planted some roses in the garden. (a limited number)

_I like roses. (no idea of number)

–Bring some food in case we get hungry.

_The President has appealed for food for the earthquake victims.

استفاده کردن از some و some of

در زبان انگلیسی قبل از یک determiner دیگر که در رابطه با آن ها بعداً صحبت می کنیم ترجیح می دهیم که از some of استفاده کنیم. منظور از determiners حرف های اشاره و یا article و ضمایر ملکی و یا همان possessive pronoun و نهایتاً demonstrative ها می باشند. در رابطه با تمامی این موارد بعداً به طور مفصل صحبت خواهیم کرد.

–I’ve got tickets for some concerts next month. (NOT … some of concerts …)

Pete’s coming to some of the concerts. (NOT … some the concerts …)

–Some people want to get to sleep. (NOT … some of people …)

Some of us want to get to sleep. (NOT Some us …)

در بسیاری از موارد اگر معنای جمله شفاف و واضح باشد اسم های بعد از کلمه ی some حذف می شوند.

I’ve got too many strawberries. Would you like some?

قبل از کلمه ی of و اگر بعد از کلمه ی some اسم دیگری نیاید، تلفظ این کلمه به صورت /sʌm/ نوشته می شود.

some /sʌm/ of us

Would you like some /sʌm/?

تفاوت کلمات some و others

کاربرد کلمه ی some می تواند در شرایطی بسیار قوی تر و اصطلاحاً emphatic تر نسبت به کلمات others و all و enough باشد.

Some people like the sea; others prefer the mountains.

Some of us were late, but we were all there by ten o’clock.

I’ve got some money, but not enough.

یک شخص و یا چیز ناشناخته

از کلمه some می توانیم برای صحبت کردن در رابطه با یک شخص و یا چیز ناشناخته خصوصاً در کنار اسم های مفرد قابل شمارش استفاده کنیم.

Some idiot has taken the bath plug.

There must be some job I could do.

She’s living in some village in Yorkshire.

علاوه براین موضوع می توانیم از این ساختار برای بیان این موضوع که به کسی یا چیزی علاقه ای نداریم و یا برایمان اهمیت ندارند نیز استفاده کنیم.

Mary’s gone to America to marry some sheep farmer or other.

I don’t want to spend my life doing some boring little office job.

کاربرد کلمه some در عبارات هایی از قبیل some party

در گفت و گوهای عامیانه some می تواند برای بیان تشکرهای بسیار عمیق استفاده بشود. برای مثال:

It was some party!

کاربرد کلمه some در کنار اعداد

اگر از کلمه ی some در کنار اعداد استفاده کنیم منظور، بزرگ بودن و یا چشمگیر بودن آن اعداد است. برای مثال:

We have exported some four thousand tons of bootlaces this year.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *