تفاوت کلمات another و other و others در زبان انگلیسی

کلمه another در زبان انگلیسی

اولین نکته در رابطه با کلمه another است. گاهی دیده ام که کلمه another به صورت دو کلمه جداگانه نوشته می شود. این موضوع اشتباه است. در زبان انگلیسی another یک کلمه است. برای مثال:

He’s bought another car. (NOT … an other car.)

چیز اضافی و یا مازاد

یکی از کاربردهای کلمه another به معنای یک چیز اضافی و یا مازاد است. در این کاربرد کلمه another به همراه اسم های قابل شمارش و مفرد آورده می شود. برای مثال:

Could I have another piece of bread?

علاوه بر این می توان کلمه another را بدون یک اسم دیگر و یا با استفاده از one مورد استفاده قرار داد. این موضوع به شرطی اتفاق می افتد که معنای جمله بر اساس کانتکس مشخص باشد. برای مثال:

Those cakes are wonderful. Could I have another (one)?

زمانی که می خواهیم در رابطه با اسم های جمع(plural) و یا غیر قابل شمارش(uncountable) صحبت کنیم. ترجیح می دهیم از کلمه more به جای کلمه other استفاده کنیم. برای مثال:

Would you like some more meat? (NOT … other meat?)

Would you like some more peas? (NOT … other peas?)

علاوه بر این می توانیم از کلمه  another در کنار یک اسم جمع (plural noun) در عبارت هایی که با few ساخته می شوند استفاده کنیم. برای مثال:

I’m staying for another few weeks.

We need another three chairs.

گزینه دیگر و یا جایگزین

یکی دیگر از معانی کلمات another و other و others، جایگزین و یا یک گزینه دیگر است. برای مثال:

I think we should paint it another colour.

Have you got any other cakes, or are these the only ones?

عبارت  Other people به معنی افراد دیگری که در کنار گوینده هستند مورد استفاده قرار می گیرد.

Why don’t you think more about other people?

تفاوت و نکات مربوط به other و others

در این قسمت در رابطه با تفاوت و نکات صحیح در رابطه با other و others صحبت خواهیم کرد. زمانی که other به همراه یک اسم (noun) مورد استفاده قرار می گیرد باید به صورت مفرد آورده شود و نه به صورت جمع (plural). برای مثال:

Where are the other photos? (NOT … the others photos?)

اما زمانی که این کلمه به صورت تک و بدون یک اسم دیگر مورد استفاده قرار می گیرد می تواند به صورت جمع آورده شود. برای مثال:

I’ve got one lot of photos. Where are the others?

These are too small. Have you got any others?

عموما از کلمات other و others به تنهایی و بدون استفاده از یک اسم دیگر استفاده می شود. البته این به شرطی است که بر اساس کانتکس جمله مشخص باشد. یکی از استثناهای مربوط به این قانون استفاده از عبارت the others و یا others، به معنی دیگر افراد می باشد. برای مثال:

He never thinks of others.

Jake’s arrived – I must tell the others.

استفاده از other به عنوان یک ضمیر و نه یک صفت

نکته آخر اینکه کلمه other در زبان انگلیسی یک ضمیر (pronoun) و یا یک determiner است و نمی تواند شبیه یک صفت (adjective) مورد استفاده قرار بگیرد. بنابراین نمیتوان یک قید(adverb) را قبل از کلمه other قرار داد.. علاوه بر این نمیتوان از کلمه other در کنار یک link verb استفاده کرد. برای مثال:

I’d prefer a completely different colour. (NOT … a completely other colour.)

You look different with a beard. (NOT You look other …)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *