معنی کلمه long و عبارت for a long time در زبان انگلیسی

کلمه long و عبارت for a long time

کلمه long به معنی for a long time یا برای مدتی طولانی بیشتر در سوال ها و جملات منفی کاربرد دارد و در کنار کلماتی از قبیل hardly و همچنین seldom دیده می‌شود. این کلمات، کلمات محدود کننده می باشند. مثال هایی که در قسمت زیر مشاهده می کنید این موضوع را نشان می دهند.

Have you been waiting long?

It doesn’t take long to get to her house.

She seldom stays long.

استفاده کردن از for a long time در جملات خبری

یکی دیگر از کاربردهای for a long time در جملات خبری دیده می شود. مثال های زیر این موضوع را نشان می دهند.

I waited (for) a long time, but she didn’t arrive. (NOT I waited long …)

It takes a long time to get to her house. (NOT It takes long …)

استفاده کردن از کلمه long در جملات خبری

علاوه بر استفاده کردن از for a long time و یا long time شبیه به کاربرد قبل، می توانید از کلمه long در جملات خبری نیز استفاده کنید. در این کاربرد کلمه long در کنار کلمات دیگری از قبیل too و enough و as و so ودیده می شود. این موضوع در مثالهای زیر بررسی شده‌اند.

The meeting went on much too long.

I’ve been working here long enough. Time to get a new job.

You can stay as long as you want.

Sorry I took so long.

I’ll be back before long.

She sits dreaming all day long. (also all night/week/year long)

علاوه بر این می توان از کلمه long در جملات خبری به منظور تغییر دادن قید (adverb) جمله و همچنین حرف ربط (conjunction) استفاده کرد.

We used to live in Paris, but that was long before you were born.

Long after the accident he used to dream that he was dying.

Long ago, in a distant country, there lived a beautiful princess. (rather formal)

استفاده کردن از for a long time در جملات منفی

یکی از کاربردهای عبارت for a long time در جملات منفی می باشد. زمانی که از for a long time در جملات منفی استفاده می شود اغلب معنای آن نسبت به for long متفاوت است. لطفاً به مثالهای زیر و مقایسه‌ای که بین آنها انجام شده است دقت کنید.

– She didn’t speak for long. (= She only spoke for a short time.)

She didn’t speak for a long time. (= She was silent for a long time.)

– He didn’t work for long. (= He soon stopped working.)

He didn’t work for a long time. (= He was unemployed for a long time.)

دلیل تفاوت بین این دو جمله حوزه منفی کردن جمله ها می باشد. به عبارت دیگر در جملات اول و سوم کلمه not در کنار عبارت for long قرار گرفته است اما در جملات دوم و چهارم عبارت for a long time بیرون است از حوزه تاثیرگذاری کلمه not می باشد. در واقع در این جملات عبارت for a long time می‌تواند در ابتدای جمله نیز قرار بگیرد.

استفاده کردن از long در پرسیدن مدت زمان کاری

این دو جمله در رابطه با صحبت کردن از آینده و همچنین گذشته مورد استفاده قرار می‌گیرند. مثال‌هایی که در قسمت زیر مشاهده می کنید این موضوع را نشان می دهند.

How long are you here for? ~ Until the end of next week.

How long have you been here for? ~ Since last Monday.

مقایسه کردن

شاید جالب باشد بدانید که فرم comparative و یا مقایسه ای عبارت for a long time به‌صورت for longer نوشته می شود. این موضوع در قسمت زیر نشان داده شده است.

I hope you’ll stay longer next time. (NOT … for a longer time.)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *