چهار عبارت بسیار پر کاربرد با کلمه scared در زبان انگلیسی

کلمه scared در زبان انگلیسی

عبارت scared of (doing) something

این عبارت زمانی کاربرد دارد که از چیزی و یا انجام دادن کاری ترسیده باشید. به این نکته توجه کنید که معمولا به همراه scared حرف اضافه of می آید و فعل بعد از آن به صورت ing دار استفاده می شود. برای اینکه این عبارت را بهتر درک کنید به مثال زیر دقت کنید.

I’ve always been scared of dogs.

من همیشه از سگ می ترسیدم.

I’ve always been scared of dogs

در این مثال از زمان present perfect و یا حال کامل استفاده شده یعنی I’ve been و همچنین بعد از of یه اسم آمده(dogs). لطفا به مثال بعد توجه کنید.

Don’t be scared of asking for help.

از اینکه درخواست کمک کنی نترس.

عبارت scared (that)

در این عبارت that به صورت اختیاری در جمله استفاده میشود. مثال زیر را ببینید.

I wanted to ask her out, but was scared that she might refuse.

من از او خواستم که بره بیرون اما ترسیدم که از اینکار امتناع کند.

در این مثال might از افعال مدال است و برای بیان امکان و احتمال به کار میرود. در اینجا منظور از she might refuse به معنای این است که “او ممکن است نپذیرد یا از اینکار امتناع کند”.

عبارت scared to do something

یکی دیگر از روش های جمله سازی با scared این عبارت است که به همراه to do می آید. به مثال زیر توجه کنید.

The boys were scared to cross the street.

پسران از اینکه از خیابان عبور کنند، ترسیده بودند.

در این مثال بعد از scaredحرف اضافه ی to و بعد از ان فعل cross به شکل ساده آمده است.

عبارت scared stiff/scared to death/scared out of your wits

این عبارت ها به شکل اصطلاح هستن که به معنای خیلی ترسیدن است به عبارتی دیگر در حد مرگ ترسیدن است. لطفا به مثال زیر دقت کنید:

I was scared stiff at the thought of making a speech.

من از فکر سخنرانی کردن هم ترسیده بودم .

در این مثال … at the thought of making عبارتی بسیار پر کاربرد در اسپیکینگ به معنی فکر کردن به چیزی است و بعد از of فعل ing دار قرار می گیرد. مثلا at the thought of meeting him به معنی ” فکر ملاقات کردن او” است و نکته آخر این مثال عبارت make speech به معنای سخنرانی کردن است که به همراه یکدیگر می ایند‌.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *