کلمه should در زبان انگلیسی و کاربردهای آن

استفاده کردن صحیح از کلمه should

در زبان انگلیسی کلمه should یک modal auxiliary verb است. در رابطه با modal auxiliary verb بعداً بطور مفصل صحبت خواهیم کرد. باید بدانید که should به عنوان یک فعل در زبان انگلیسی هیچگاه تغییر شکل نمیدهد به عبارت دیگر اگر فاعل جمله سوم شخص مفرد نیز باشد، در پایان فعل should حرف s قرار نمیگیرد. مثال زیر این موضوع را نشان می دهد.

The postman should be here soon. (NOT The postman shoulds …)

سوالات و جملات منفی با استفاده از should  فقط با not تشکیل می شوند و دیگر نیازی به استفاده از افعالی از قبیل do نیست. برای مثال:

Should we tell Judy? (NOT Do we should …?)

نکته دیگر اینکه بعد از فعل should فعل بعدی به صورت ساده می آید. اصطلاحاً به چنین فعل هایی infinitive without to. می گوییم. برای مثال:

Should I go? (NOT Should I to go?)

She should be told the truth.

شکل کوتاه شده و یا اصطلاحاً contracted شده ی should، نیز به صورت منفی shouldn’t است. برای مثال:

The meeting shouldn’t take long.

کلمه should در زبان انگلیسی یک تلفظ ضعیف (weak pronunciation) به صورت /ʃəd/ دارد.

حال که نکات اولیه درباره فرم استفاده صحیح از should را یاد گرفتیم، در رابطه با کاربردهای آن نیز کمی صحبت کنیم.

استفاده کردن از should برای صحبت کردن در رابطه با اجبار (obligation) و احتمال (probability)

یکی از کاربردهای should صحبت کردن در رابطه با اجبار (obligation) است. البته سطح اجباری که با should مطرح می شود ضعیف است و should در این کاربرد بیشتر به صورت توصیه مورد استفاده قرار می گیرد.

Everybody should wear car seat belts.

علاوه بر این می توانیم برای بیان احتمال چیزی که درست است و یا اتفاق خواهد افتاد نیز از should استفاده کنیم. برای مثال:

She’s away, but she should be back tomorrow.

در چنین کاربردهایی should شکل ضعیف فعل must است که در مقاله دیگری به طور مفصل درباره آن صحبت خواهیم کرد.

استفاده کردن از ساختارهای …It is important/surprising that … should

یکی دیگر از کاربردهای کلمه should در استفاده از that–clauses می باشد، که بعد از صفات یا اسم های خاصی عموما در زبان انگلیسی بریتانیایی مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال:

It’s important that somebody should talk to the police.

It’s surprising that she should say that to you.

استفاده کردن از should  در کنار کلمات if و in case و…

از دیگر کاربردهای کالمه should  استفاده آن در جملات شرطی (if–clauses) است که در رابطه با آن ها بطور مفصل صحبت خواهیم کرد. پس از عبارت هایی از قبیل in case، for fear that، lest، so that و  in order that نیز از should استفاده می کنیم. در رابطه با تمامی این ها بعدا مقاله هایی را منتشر خواهیم کرد. برای مثال:

If you should see Caroline, tell her I’ve got the tickets.

I’ll get a chicken out of the freezer in case Aunt Mary should come.

He turned the radio down so that he shouldn’t disturb the old lady.

استفاده کردن از should در عبارت هایی از قبیل I should/would; we should/would

در برخی از موارد خاص می توانیم به جای کلمه would از should استفاده کنیم. برای مثال در جملاتی که در آن ها کلمه if وجود دارد:

If I had more time I should/would learn Japanese.

در indirect speech که به جای shall و یا will در direct speech می نشینند، در رابطه با indirect speech و direct speech مقاله ای را منتشر خواهیم کرد.

I told her that we should/would be ready at 8.00. (‘We shall/will be ready ….’)

و نهایتا در ساختار آینده در گذشته (future in the past) برای مثال:

I looked at the house where I should/would spend the next three years.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *