آرشیو دسته ها: منابع تقویت مهارت اسپیکینگ زبان انگلیسی

آموزش مکالمات زبان انگلیسی How to Make Great Conversation And Small Talk

آموزش مکالمات زبان انگلیسی How to Make Great Conversation And Small Talk را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

کتاب گرامر و واژگان مکالمات غیررسمی The Grammar and Lexis of Conversational Informal

کتاب گرامر و واژگان مکالمات غیررسمی The Grammar and Lexis of Conversational Informal را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. ادامه مطلب

آموزش زبان انگلیسی Skills Plus Advanced Listening and Speaking

آموزش زبان انگلیسی Skills Plus Advanced Listening and Speaking را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

آموزش زبان انگلیسی عامیانه Colloquial English 2005

آموزش زبان انگلیسی عامیانه Colloquial English 2005 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

مجموعه تقویت مهارت اسپیکینگ زبان انگلیسی Mini English – Maxi Effect

مجموعه تقویت مهارت اسپیکینگ زبان انگلیسی Mini English – Maxi Effect را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

راهنمای کنفرانس دادن به زبان انگلیسی Speaking of Speech

راهنمای کنفرانس دادن به زبان انگلیسی Speaking of Speech را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

بهترین عبارت ها برای مصاحبه های انگلیسی Powerful Phrases for Successful Interviews

بهترین عبارت ها برای مصاحبه های انگلیسی Powerful Phrases for Successful Interviews را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

1 2 3 6