اصطلاح زبان انگلیسی change your tune

اصطلاح زبان انگلیسی change your tune را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

اصطلاح زبان انگلیسی dot the i’s and cross the t’s

اصطلاح زبان انگلیسی dot the i’s and cross the t’s را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

اصطلاح زبان انگلیسی dirt cheap

اصطلاح زبان انگلیسی dirt cheap را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

اصطلاح زبان انگلیسی come up trumps

اصطلاح زبان انگلیسی come up trumps را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

اصطلاح زبان انگلیسی come a cropper

اصطلاح زبان انگلیسی come a cropper را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

اصطلاح زبان انگلیسی come to grips with

اصطلاح زبان انگلیسی come to grips with را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

اصطلاح زبان انگلیسی carte blanche

اصطلاح زبان انگلیسی carte blanche را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

اصطلاح زبان انگلیسی come to a head

اصطلاح زبان انگلیسی come to a head را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

اصطلاح زبان انگلیسی chew the fat

اصطلاح زبان انگلیسی chew the fat را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

اصطلاح زبان انگلیسی chickens come home to roost

اصطلاح زبان انگلیسی chickens come home to roost را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

اصطلاح زبان انگلیسی come in handy

اصطلاح زبان انگلیسی come in handy را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

اصطلاح زبان انگلیسی come to your senses

اصطلاح زبان انگلیسی come to your senses را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

اصطلاح زبان انگلیسی damned if you do and damned if you don’t

اصطلاح زبان انگلیسی damned if you do and damned if you don’t را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

اصطلاح زبان انگلیسی day to day

اصطلاح زبان انگلیسی day to day را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

کسب بالاترین نمره در قسمت ریدینگ از آزمون زبان انگلیسی ایلتس

در این مقاله از وب سایت کاردوآنلاین در رابطه با کسب بالاترین نمره در قسمت ریدینگ از آزمون زبان انگلیسی ایلتس صحبت خواهم کرد. همانطور که می‌دانید در قسمت Reading از آزمون آیلتس در مدت زمان یک ساعت نیاز دارید که به چهل سوال مختلف پاسخ بدهید. البته یکی از نقاط تمایز آیلتس جنرال و آیلتس آکادمیک در قسمت ریدینگ می باشد اما از لحاظ زمانی و تعداد سوالات این… بیشتر بخوانید…