0
09178169907 | 09336863931
محتوای مکالمه و اسپیکینگ
speaking pic

رایج ترین اشتباهات در اسپیکینگ زبان انگلیسی

اهمیت صحبت کردن برای پیشرفت در زبان انگلیسی همه ما می دانیم که برای پیشرفت کردن در زبان انگلیسی نیاز به صحبت کردن داریم. نقش یک معلم خوب فراهم کردن فرصت های مناسب برای صحبت کردن زبان آموزان می باشد. ...
Where’s the Movie Theater?

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #۵۸

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #58 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #58 سری آموزش رایگان مکالمات زبان ...
Wedding Plans

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #۵۷

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #57 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #57 سری آموزش رایگان مکالمات زبان ...
Wedding Anniversary

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #۵۶

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #56 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #56 سری آموزش رایگان مکالمات زبان ...
Video Game Systems

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #۵۵

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #55 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #55 سری آموزش رایگان مکالمات زبان ...
Trivia Game Show

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #۵۴

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #54 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #54 سری آموزش رایگان مکالمات زبان ...
Trivia Game Show

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #۵۳

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #53 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #53 سری آموزش رایگان مکالمات زبان ...
Travel Arrangements

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #۵۲

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #52 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #50 سری آموزش رایگان مکالمات زبان ...
Towing Service

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #۵۱

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #51 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #51 سری آموزش رایگان مکالمات زبان ...
The Ideal Woman

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #۵۰

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #50 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #50 سری آموزش رایگان مکالمات زبان ...
Telemarketing

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #۴۹

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #49 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #49 سری آموزش رایگان مکالمات زبان ...
Summer Camp

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #۴۸

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #48 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #48 سری آموزش رایگان مکالمات زبان ...
Suicide Prevention

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #۴۷

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #47 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #47 سری آموزش رایگان مکالمات زبان ...
Slide46

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #۴۶

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #46 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #46 سری آموزش رایگان مکالمات زبان ...
Security Systems

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #۴۵

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #45 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #45 سری آموزش رایگان مکالمات زبان ...
1 2 3 12