دانلود مجموعه کتابهای آموزش گرامر ولغات Destination Grammar and Vocabulary Series

دانلود مجموعه کتاب های آموزش گرامر ولغات Destination Grammar and Vocabulary Series را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

دانلود کتاب آموزش لغات عمومی انگلیسی Interactive Vocabulary: General Words

Interactive Vocabulary: General Words

دانلود کتاب آموزش لغات عمومی انگلیسی Interactive Vocabulary: General Words را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

دانلودکتاب آموزش لغات آکادمیک Academic Vocabulary ویرایش چهارم

Academic Vocabulary: Academic Words 4th Edition

دانلودکتاب آموزش لغات آکادمیک Academic Vocabulary ویرایش چهارم را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

آموزش انگلیسی برای پرستاران Oxford English for Careers: Nursing 1

آموزش انگلیسی برای پرستاران Oxford English for Careers: Nursing 1 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

آموزش انگلیسی برای مشاغل پزشکی English for Careers Medicine 2

آموزش انگلیسی برای مشاغل پزشکی English for Careers Medicine 2 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.
ادامه مطلب

1 122 123 124 125 126 160